Privātuma atruna

Par pretendentu personas datu (CV utt.) apstrādi

Ņemot vērā straujo attīstības tempu un darbinieku darba specifiku, lielākā daļa vakanču ir pieejamas vairākas reizes gadā. Ja Jūs (pretendents) netikāt izvēlēts(-a), tas nozīmē, ka Jūsu kandidatūra var tikt izskatīta nākamajā Jums piemērotajā atlases procedūrā.

SIA “DYNATECH” (turpmāk saukta “DYNATECH”, “mēs”, “mūsu”, “mūs”), Jeruzalemes iela 1, Rīga, LV-1010, ietilpst DYNINNO uzņēmumu grupā.

DYNATECH atlasa personālu DYNINNO Latvijas uzņēmumu vajadzībām (SIA “Jeruzalemes BC”, ārvalstu komersanta “Ecofinance IFN S.A.”pārstāvniecība, SIA “TravelTech”, ārvalsts komersanta “Multipass Platforms Ltd” pārstāvniecība, SIA “Nectaro” un SIA “Innovative Travel Solutions”).

Pretendentu personas dati var iekļaut sevī CV, motivācijas vēstules, e-pasta saraksti, telefonsarunu saturu, atsauksmes no CV norādītajām darba vietām, sociālo tīklu datus un citu informāciju, kas attiecas uz konkrētas vakances specifiku.

Mēs varam palūgt Jūs sniegt kolēģu kontaktus no iepriekšējām darba vietām, lai iegūtu detalizētas atsauksmes (piemēram, atlases nobeigumā, kad palika tikai pāris pretendenti) . Šajā gadījumā Jūs esat atbildīgs/-a par to, ka Jūsu bijušie darba kolēģi ir brīdināti un neiebilst pret viņu personas datu (vārds, amats, darba vieta, telefons, e-pasts utt.) apstrādi šajā atrunā minētajiem mērķiem.

DYNATECH kopā ar citiem DYNINNO grupas uzņēmumiem ir Jūsu iesniegto personas DATU KOPPĀRZIŅI.

Katrs DYNINNO grupas uzņēmums ir atbildīgs par Jūsu DATIEM konkrēta personāla atlases procesā. DYNINNO grupas uzņēmumi ir vienojušies, ka DYNATECH veic visas darbības personāla atlases sākuma posmā, t.i., sludinājumu publicēšana, sazināšanās ar pretendentiem (t.sk. bijušajiem DYNINNO grupas darbiniekiem), darba interviju organizēšana un vadīšana, kuru ietvaros tiek vākti un uzglabāti personas dati (centralizētā pretendentu datubāze). Par darbinieku uzņemšanu attiecīgajā amatā (darba līguma parakstīšanu) atbild katrs DYNINNO grupas uzņēmums, attiecīgi iesaistot DYNATECH kā ar personālu saistītās dokumentācijas pārvaldītāju (centralizētā DYNINNO darbinieku datubāze). 

Jūsu dati tiek apstrādāti ar NOLŪKU atlasīt atbilstošus pretendentus DYNATECH un citu DYNINNO uzņēmumu vakancēm. Datu apstrādes tiesiskais PAMATS ir:

 • pasākumu veikšana pēc datu subjekta (Jūsu) pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (personāla atlases procesā);
 • mūsu leģitīmo interešu īstenošana (CV uzglabāšana nākotnes vakancēm DYNINNO grupas uzņēmumos).

Papildus, lai sasniegtu NOLŪKU, mēs varam Jūs uzrunāt specializētajos personāla atlases forumos (LinkedIn, cv.lv, Meetfrank u.c.), pamatojoties uz mūsu leģitīmo interesi – atlasīt atbilstošus pretendentus. Ja Jūs iebilstat pret šādu komunikāciju, mēs vairs neapstrādāsim jūsu datus, izņemot minimālus datus par Jūsu iebildumu, kas vajadzīgi mūsu un citu DYNINNO grupas uzņēmumu likumīgu prasību aizsardzībai un īstenošanai. Ja Jūs turpiniet komunikāciju, tad Jūsu datu apstrāde notiks saskaņā ar šīs atrunas noteikumiem.

Jūsu datu SAŅĒMĒJI ir jūs paši (datu subjekts), mūsu un citu DYNINNO grupas uzņēmumu darbinieki, kuri ir atbilstoši kvalificēti un iesaistīti personāla atlases procesā, sniedz tehnisko atbalstu un nodrošina drošību, kā arī mūsu apstrādātāji, kuri mūsu uzraudzībā sniedz personāla atlases pakalpojumus (ieskaitot tiešsaistes testēšanu), tehnisko atbalstu, apkopi un drošību. Mēs varam apstrādāt (piemēram, uzglabāt) Jūsu datus ārpus ES ar mūsu uzticamajiem partneriem, kuri apstrādā Jūsu datus  tikai un vienīgi atbilstoši mūsu norādījumiem un saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, lai netiktu apdraudēts Jūsu personas datu aizsardzības līmenis.

Datu glabāšanas periodu noteikšanas kritēriji:

Gadījumā, ja Jūs uzvarējāt atlases procesā, Jūsu dati tiks nodoti attiecīgajam darba devējam – DYNINNO grupas uzņēmumam. Par turpmāku datu apstrādi Jūs tiksiet informēti darba līguma noslēgšanas procesā.

Gadījumā, ja Jūs neuzvarējāt atlases procesā:

 • un iebildāt pret datu apstrādi nākotnes vakancēm, Jūsu CV un citi dati tiks dzēsti 4 (četru) mēnešu laikā no atlases procesa beigām, izņemot minimāli nepieciešamos datus, kuri tiks glabāti 5 (piecus) gadus, lai aizsargātu mūs un citus DYNINNO grupas uzņēmumus un īstenotu mūsu un citu DYNINNO grupas uzņēmumu likumīgas prasības;
 • un neiebildāt pret datu apstrādi nākotnes vakancēm, Jūsu dati tiks apstrādāti ne vairāk kā 5 (piecus) gadus, pēc kā tie tiks dzēsti, izņemot minimāli nepieciešamos datus, lai aizsargātu mūs un citus DYNINNO grupas uzņēmumus un īstenotu mūsu un citu DYNINNO grupas uzņēmumu likumīgas prasības.

Gadījumā, ja mēs apstrādājam Jūsu bijušo darba kolēģu personas datus, tie tiks dzēsti konkrēta atlases procesa beigās.

Sniedzot mums datus, jums ir šādas TIESĪBAS:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi Jūsu personas datiem;
 • mainīt vai atjaunināt datus, lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu (proti, lai Jūs tiktu izvēlēts(-a) kā labākais pretendents);
 • pieprasīt pārzinim dzēst Jūsu datus (gadījumos, kas norādīti piemērojamos tiesību aktos);
 • pieprasīt pārzinim ierobežot Jūsu datu apstrādi (gadījumos, kas norādīti piemērojamos tiesību aktos);
 • iebilst pret Jūsu datu apstrādi (gadījumos, kas norādīti piemērojamos tiesību aktos);
 • pieprasīt datu sūtīšanu citam pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību), ja tas tehniski ir iespējams, un ir atbilstoši citiem datu drošības noteikumiem;
 • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja domstarpības ar pārzini nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā.

Kontaktinformācija:

Saistībā ar jautājumiem par pretendentu atlasi un saistītiem procesiem, lūdzam sazināties, izmantojot šo e-pastu: join@dynatech.lv

Saistībā ar jautājumiem par datu apstrādi, lūdzam sazināties ar datu aizsardzības speciālistu: privacy@dyninno.com

Vēlies kļūt par mūsu nākamo veiksmes stāstu?
Piesakies jau tagad!

Ja Tev radusies interese - mēs gaidīsim Tavu ziņu! Noteikti sazināsimies ar Tevi un iespējams jau pavisam drīz pie kopīgas kafijas tases apspriedīsim tavu nākotni mūsu komandā!